Aktualności

Nowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

09:30:00 - 09.11.2018r.

Szanowni Klienci, pod poniższym odnośnikiem dostępny jest nowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. Regulamin wchodzi w życie od dnia 12.12.2018r. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Nowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Dostosowanie Regulaminu Usług Telekomunikacyjnych SHL do nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne

09:15:00 - 09.11.2018r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami przepisów prawa wprowadzonych do ustawy z dnia 16.7.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, z dniem 12.12.2018 r. zostają wprowadzone zmiany do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Scoon Hardware Lab Krzysztof Skuneczny (Operator).

W związku z wprowadzonymi zmianami Abonent – w przypadku braku akceptacji zmian – uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 12.12.2018 r., jednakże w takim przypadku Abonent, któremu Operator świadczył usługi po cenach promocyjnych, zobowiązany jest do zwrotu udzielonej mu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną wartość zniżek za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Regulamin podlega publicznemu udostępnieniu przez opublikowanie na stronie internetowej: www.scoon.pl oraz udostępnienie w siedzibie Operatora.

Zmiany te nie mają wpływu na zakres Państwa obowiązków ani na ceny usług. Akceptacja zmian nie wymaga kontaktu ze Scoon Hardware Lab.


Zmiany obejmują wskazane poniżej poszczególne przepisy Regulaminu:


W §1 pkt 23, 31 otrzymują brzmienie:

23. Próg kwotowy – stosowany w przypadku Usługi telefonii bądź Usługi telefonii mobilnej próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie wybierany przez Abonenta, po przekroczeniu którego Operator zawiadamia o przekroczeniu progu i blokuje możliwość wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie;

31. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na podstawie której Operator świadczy wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie;


W §2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Znajomość Regulaminu jest obowiązkiem Abonenta. W chwili zawarcia Umowy Abonent oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jego egzemplarz jest wydawany Abonentowi wraz z egzemplarzem Umowy. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie wskazanym w Umowie.


W §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego
na stronie www.scoon.pl


W §3 w pkt 4 dodaje się lit. g) o treści:

g) adresu poczty elektronicznej.


W §3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Abonenta.


W §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku Usług stacjonarnych Operator rozpocznie świadczenie Usług nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji. Na życzenie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić w uzgodnionym z Abonentem terminie, późniejszym niż wskazany
w zdaniu poprzednim.


W §6 dodaje się pkt 5 i 6, zaś dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numer 7:

5. W przypadku Usług mobilnych Operator rozpocznie świadczenie usług nie później niż w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy.

6. W przypadku Usług telefonii stacjonarnej i mobilnej, wiążących się z przeniesieniem numeru Abonenta od dotychczasowego dostawcy usług aktywacja Usług nastąpi z chwilą przeniesienia tego numeru przez dotychczasowego dostawcę usług do sieci Operatora.

7. Operator rozpocznie naliczanie opłat za usługi z chwilą rozpoczęcia ich świadczenia, to jest z chwilą udostępnienia sygnału z Sieci Abonentowi.


W §9 pkt 2, 4 otrzymują brzmienie:

2. Abonent może składać zamówienia na Pakiety  oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze Obsługi Abonenta oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznego Biura Obsługi Abonenta, telefonicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilotem.

4. W przypadku zmiany Pakietu na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej, iBOK, telefonicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilotem) Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie
w terminie ustalonym z Abonentem, wskazując zakres, termin i treść zmian, w tej samej formie w jakiej zawarta została Umowa, na trwałym nośniku. Gdy Abonent tego zażąda potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej.


W §18 pkt 3, 4, 14 otrzymują brzmienie:

3. Operator na żądanie Abonenta:

a) nieodpłatnie blokuje połączenia wychodzące na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów,

b) nieodpłatnie blokuje połączenia wychodzące na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów,

c) umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.

4. Operator oferuje Abonentowi możliwość określenia Progu kwotowego dla Okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego Operator zawiadamia Abonenta o przekroczeniu i blokuje połączenia na i z numerów o podwyższonej opłacie. Na żądanie Abonenta Operator blokuje połączenia na i z numerów o podwyższonej opłacie.

14. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku. Szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii powinien zawierać informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii wraz z fakturą wystawioną za okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz począwszy od odpowiednio bieżącego okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w którym Abonent złożył żądanie, do końca okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.

Z poważaniem
Zespół SHL

15:30:00 - 15.10.2021r.
Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy o pracach planowych, które będą prowadzone w sieci SHL w dniu 28.10.2021 w godzinach zobacz więcej »
10:00:00 - 07.12.2020r.
Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy o pracach planowych, które będą prowadzone w sieci SHL w dniu 11.12.2020 w godzinach zobacz więcej »
Masz pytanie? Zadzwoń
+48 16 733 99 99